Vstupní školení BOZP

Obecně závazné předpisy BOZP

Vstupní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkráceně BOZP) je neodmyslitelnou součástí prvního dne v nové práci. Vstupní školení je samozřejmě povinné a zaměstnanec bez jeho absolvování a úspěšného složení následného testu nemůže být pověřen výkonem žádné práce. Vstupní i následná periodická školení probíhají v pracovní době a zaměstnanci za něj náleží řádný plat.

Vstupní školení BOZP

je rozděleno na dvě části, kterými jsou obecné školení a školení na pracovišti. U některých typů pracovních pozic lze oba typy vstupního školení sloučit do jednoho.

Obecné vstupní školení BOZP

Obecné vstupní školení probíhá v teoretické rovině. Při obecném vstupním školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnanec seznámen především s následujícími povinnostmi, zásadami a ustanoveními:

 • povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovní smlouvy, základní práva a povinnosti zaměstnance při vytváření bezpečného pracovního prostředí na pracovišti, účast zaměstnance na řešení otázek bezpečnosti práce,
 • zařazení pracovních činností do kategorií, tzv. kategorizace práce,
 • lékařské preventivní prohlídky zaměstnance,
 • možná rizika a ohrožení, kterým je zaměstnanec vystaven a opatření zvolená na ochranu před působením těchto rizik a ohrožení,
 • zásady bezpečného chování na pracovišti, zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání, zásady bezpečné manipulace s břemeny,
 • pracovní podmínky vytvořené pro vyhrazené skupiny zaměstnanců, kterými mohou být ženy, mladiství, osoby ZTP aj.,
 • bezplatné poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancům,
 • jak zajistit první pomoc v případě pracovního úrazu,
 • zákaz vykonávaní pracovních činností, ke kterým nemá zaměstnanec příslušná osvědčení nebo oprávnění (např. svařování, obsluha strojů, opravy elektrických zařízení aj.).
 • Vstupní školení BOZP na pracovišti

Po obecném vstupním školení, které se nese v teoretické rovině, zaměstnanci absolvují praktické vstupní školení na pracovišti. Témata obecného školení a školení na pracovišti se prolínají nebo jsou shodná. Účelem vstupního školení na pracovišti je ukázat a aplikovat teoretické poznatky z obecného školení v praxi. Obsahem vstupního školení BOZP na pracovišti je především:

 • seznámení s pracovištěm, na kterém bude zaměstnanec pracovat, s pracovními stroji, zařízeními, nástroji, s používanými surovinami, materiály, látkami atd.,
 • poučení o pracovních postupech, bezpečnostních předpisech a pokynech, jež je zaměstnanec povinen na pracovišti dodržovat a respektovat,
 • seznámení s možnými riziky a ohroženími, která mohou vzniknout při výkonu pracovních činností a s preventivními opatřeními na ochranu před jejich působením,
 • seznámení s pracovními činnostmi a úkony, při kterých je třeba používat osobní ochranné pracovní prostředky (zkráceně OOPP); seznámení s funkcemi a způsobem používání OOPP, jejich čištěním a údržbou,
 • poučení o způsobu zajištění stroje proti náhodnému spuštění anebo spuštění jinou osobou; poučení o tom, že obsluhovat stroje nebo jiná zařízení může jen osoba, která je zaměstnavatelem nebo přímým nadřízeným pověřena k obsluze těchto strojů atd.