Platnost školení BOZP

Školení BOZP a požární ochrany

Odpověď na otázku, jak často je třeba provádět školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany není jednoduchá, neboť záleží na mnoha faktorech, jako například typ pracoviště a na něm prováděné činnosti.

Intervaly školení stanovuje zaměstnavatel dle zjištěných rizik

Navíc u řady školení platí, že intervaly školení stanovuje sám zaměstnavatel a to na základě zjišťování a vyhodnocování rizik při práci a také na doporučení odborníků z oblasti BOZP a PO. Proto bývají intervaly školení v různých firmách a na různých pracovištích různé.

Se stanovením intervalů školení BOZP a PO pomůže profesionál

Pro přesnější odpověď na otázku, jak často je nutné školení provádět, je tedy vhodné kontaktovat osobu odborně způsobilou k prevenci rizik, která je profesionálem v oblasti BOZP a PO a kterou by měla mít každá firma zajištěnu pro své potřeby buď jako externího pracovníka, anebo přímo jako vlastního zaměstnance, jak je tomu především u větších podniků. Objednejte si nezávaznou schůzku našeho odborníka na BOZP a PO, který Vám pomůže přesně stanovit lhůzy pro školení BOZP a PO.

Školení BOZP a Požární ochrany při nástupu do zaměstnání

Obecně lze konstatovat, že vstupní školení BOZP a PO je nutno úspěšně absolvovat při nástupu do zaměstnání a tedy hned první den v práci ještě před samotným začátkem provádění pracovních činností, přičemž bez úspěšného absolvování školení a sepsání potřebné dokumentace dokládající proběhlé školení není možné, aby zaměstnanec vykonával jakoukoliv pracovní činnost. K práci samotné může zaměstnanec přejít až po úspěšném absolvování školení.

Školení BOZP a PO při změně pracoviště nebo zavedení nových technologií

Další školení BOZP bude zaměstnanec absolvovat v případě, pokud přejde v rámci podniku na nové pracoviště, případně se jím prováděné pracovní činností zásadně změní zavedením nových technologií nebo změnou legislativy apod.

Školení BOZP a PO v jiných odůvodněných případech

Dále může být potřeba provést školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo Požární ochrany v jiných odůvodněných případech, například při zjištění a vyhodnocení určitého rizika, nebo v případě kdy se zaměstnanec při práci dopouští nějakých chyb, případně z důvodu seznámení se zaměstnanců s novinkami a nejnovějšími trendy v oboru a tím pádem lepší konkurenceschopnosti firmy na trhu aj.

Školení PO pro pracoviště se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

Odlišná situace nastává na pracovišti, kde jsou prováděny činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Zde již zákon určuje četnost provádění školení Požární ochrany na 2, respektive 3 roky. Pro vedoucí pracovníky je třeba školení PO provést minimálně jednou za 3 roky, zatímco pro ostatní zaměstnance jednou za 2 roky.

Samozřejmě i zde platí povinnost provést nové školení v případě nástupu do nového zaměstnání, změny pracoviště, pořízení nových technologií nebo zásadní změně předpisů či v jiných odůvodněných případech.