SANIT all Profi-N - dezinfekce povrchů a ploch nepěnivá 5000 ml

Cena
699 Kč s DPH

Výrobce

Kód produktu
SAN_PRO_N_5000ML

Skladem
ks
(7 ks na skladě)

SANIT all Profi-N - dezinfekce povrchů a ploch nepěnivá

polymerová dezinfekce
eliminuje bakterie a viry
bez poškození materiálu
obsah: 5 litrů Více

SANIT all Profi-N nepěnivý je určen k mytí nesavých povrchů-podlahy, pracovní plochy. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, virucidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností.

  • nehořlavý
  • nepoškozuje ošetřované materiály
  • eliminuje široké spektrum mikroorganismů
  • má baktericidní, virucidní, fungicidní a protikvasinkové účinky
  • neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné tekavé ani leptavé látky.
  • nemá vedlejší účinky
  • použití: všechny typy podlah a povrchů (umakart, smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník)

 Dávkování: Běžné dávkování 30 - 60 ml/10 litrů vody. Při vysokém znečištění 60 - 120ml /10 litrů vody

Ať už se chystáte na předvánoční úklid nebo jen potřebujete doplnit zásoby pro vaši úklidovou či jinou firmu, máme pro vás dobrou zprávu! Připravili jsme si pro vás širokou nabídku nových čisticích prostředků od ověřené značky SANIT all , celý článek naleznete zde.

 Bezpečnost: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list